Áp dụng những tiến bộ trong khoa học truyền thông đề bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn văn hóa các dân tộc.
  Nghiên cứu và triển khai thực hiện các dự án về truyền thông, giáo dục hành vi, cải thiện và nâng cao đời sống con người.
  Cung cấp các dịch vụ khoa học: tư vấn, đánh giá, đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ dự án phát triển cộng đồng.
  Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam.